Inductive Wood Moisture Meter MD-918

เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบสัมผัสผิว

เครื่องวัดความชื้นไม้ แบบสัมผัสผิว MM06 (Inductive Wood Moisture Meter)

วิธีใช้ อย่างย่อ

1. ใส่ถ่าน ขนาด AAA 3 ก้อน

2. เปิดเครื่อง โดย กด ปุ่ม MODE ค้างไว้ 2 วินาที (หากต้องการปิด กดปุ่ม MODE ค้างไว้ 2 วินาทีเช่นกัน) เครื่องจะปิดตัวเองอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานใน 5 นาที

3. หน้าจอขึ้นคำว่า SCAN แสดงว่า พร้อมใช้งาน เอาเครื่องวางบนวัสดุที่ต้องการวัด ตัวเลขหน้าจอจะขึ้นค่าแสดงความชื้น

4. เลือกกำหนดค่าสูงสุดโดยกดปุ่ม MODE แล้วปล่อย หน้าจอจะขึ้นคำว่า SET และ ตัวเลขจะกระพริบ ให้กดปุ่ม ขึ้นลง ตรงกลาง เพื่อเลือกค่า เมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม MODE เพื่อยืนยัน คำว่า SET จะหายไป และจะปรากฏคำว่า SCAN ซึ่งแสดงว่า พร้อมใช้งาน ระหว่าง การใข้งาน หากมีเครื่องหมายถูกทางซ้าย แสดงว่า ความชื้นไม่เกินค่าสูงสุด หากมีเครื่องหมายผิดขึ้นแสดงว่า ความชื้นเกินค่าสูงสุด ถ้าไม่มีการตั้งค่าสูงสุดไว้ก่อน จะไม่ปรากฏเครื่องหมายถูก หรือ ผิด ที่หน้าจอ

5. เลือกค่าความหนาแน่นของเนื้อไม้ (หรือวัสดุ) โดยหลังเปิดเครื่อง กดปุ่ม DENSITY ทางขวามือ เลือกใด้จาก 0-9 โดยเทียบกับประเภทไม้ในตารางที่อยู่ด้านหลังของคู่มือ
การใช้งานโดยละเอียด กรุณาศึกษาจากคู่มือ

เครื่องวัดความชื้นไม้

เครื่องวัดความชื้นไม้

เครื่องวัดความชื้นไม้ มี 3 ชนิด คือ

เครื่องวัดความชื้นไม้ ชนิด 2 เข็มเจาะ

วิธีการวัด กดเข็ม ลงไปใน เนื้อไม้ ความชื้นที่มีอยู่ในไม้ จะผ่านเข็มเข้าไปที่มาตรวัดความชื้น ค่าจะแสดง ตัวเลขบอกระดับความชื้นในไม้

เครื่องวัดความชื้น ชนิด 4 เข็มเจาะ

วิธีการวัด ตอกตะปู 2 ตัว ลกดเข็ม ลงไปใน เนื้อไม้ ความชื้นที่มีอยู่ในไม้ จะผ่านเข็มเข้าไปที่มาตรวัดความชื้น ค่าจะแสดง ตัวเลขบอกระดับความชื้นในไม้

เครื่องวัดความชื้นแบบสัมผัส วิธีการวัด วัดได้เฉพาะไม้ที่ไสเรียบแล้ว ใช้เครื่องทาบลง ไปบนผิวหน้าไม้ ที่จะวัด กดให้แนบสนิทกับไม้ ตัวเลขบนเครื่องวัดจะขึ้น – ลง อยู่ประมาณ 1 นาที จึงหยุดนิ่งแสดงถึงระดับความชื้นในไม้

คุณสมบัติของไม้ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง

1. ขนาดของไม้ ไม้มียืดและหดตัว โดยขนาด กว้าง x ยาว x สูง ของชิ้นไม้ที่มีการเปลี่ยนตามความชื้นโดยด้านกว้าง ยาว และสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน ไม้จะยืดหดตัวเมื่อเนื้อไม้เกิดการสูญเสียความชื้นในผนังเซลล์ก็จะเกิดการหดตัว และในทางตรงกันข้าม เมื่อเนื้อไม้มีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ำกว่าจุดหมาด ไม้ก็จะพองตัว
2. ความแข็งแรงของไม้จะลดลงหากความชื้นเพิ่มขึ้น
3. ความทนทานต่อแมลง และเห็ดราจะดีขึ้นเมื่อความชื้นของไม้ลดลง
4. ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าจะลดลงเมื่อค่าความชื้นของไม้เพิ่มขึ้น
5. ค่าการติดกาวจะดีขึ้น เมื่อค่าความชื้นของไม้ลดลง
6. การนำความร้อนน้อยลงถ้าความชื้นของไม้ลดลง